Usługi oferowane przez Fundację Planeta

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja Planeta oferuje usługi szkoleniowe oraz konsultingowe w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Eksperci współpracujący z Fundacją oraz nasi wolontariusze od lat związani są z sektorem energetyki odnawialnej, a w szczególności z branżą fotowoltaiczną. Posiadają niezbędną wiedzę teoretyczną, odpowiednie kwalifikacje, a także bogate doświadczenie praktyczne.

Fundacja Planeta wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000478470. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

Oferta szkoleniowa

Fundacja Planeta posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów z dziedziny technologii ekologicznych. W roku 2014 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń skierowanych do różnych grup docelowych w następującej tematyce:

 • Wprowadzenie do fotowoltaiki dla instalatorów
 • Energetyka prosumencka dla przedsiębiorstw
 • Sposoby wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych
 • Ekomodernizacja w obiektach hotelarskich

Oprócz podanych wyżej zakresów tematycznych możemy również realizować szkolenia i warsztaty dla innych grup docelowych w szerokim zakresie tematycznym dotyczącym ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii wg indywidualnych potrzeb i ustaleń.

Usługi konsultingowe

Fundacja Planeta oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych skierowanych do sektora prywatnego oraz publicznego. Wśród nich wymienić można przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie kreowanie zielonego wizerunku,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji energetycznej,
 • sporządzanie analiz i ekspertyz z dziedziny ochrony środowiska,
 • termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii (OŹE),
 • projektowanie instalacji wykorzystujących OŹE,
 • opracowywanie studiów wykonalności przedsięwzięć,
 • termomodernizacyjnych oraz z zakresu rozproszonych źródeł energii odnawialnej.